Matsumura Shorin-ryu


Go to content

Sensei Lineage

About Us

Matsumura Soken (Bushi)
1797 - 1889
Shorin-ryu

Matsumura, Nabe (Grandson)
1860 - 1930
Matsumura Shorin-ryu


Soken, Hohan (Nephew)
1889-1982
Seito Matsumura-ryu


Kuda, Yuichi
1928-1999 (Hohan Student)
Matsumura Kempo

Koeppel, Phillip (USKK Director)
1938 - Till
Matsumura Seito Shorin-ryu

Webster, James
1937 - Till
Matsumura Shorin-ryu


Back to content | Back to main menu